Usynlig blokk

Ambulanseflyberedskap i januar

Publisert 13. februar 2020 av Knut Haarvik

Den leverte beredskapen i ambulanseflytjenesten ble vesentlig bedre i starten av 2020 enn i andre halvår av 2019

Babcock Scandinavian AirAmbulance AS leverte 95,28 % beredskap med luftambulansetjenestens ni fly i januar landet sett under ett. Medregnet flyet selskapet har hatt på ekstra beredskap i Alta, leverte Babcock 96,45 % beredskap med ambulansefly i årets første måned. [1]

Til sammenlikning var gjennomsnittet for andre halvår 2019 på 93,06 % inkludert de ekstra flyene Babcock i perioder selv satte inn for å styrke beredskapen.

 

Faktisk levert beredskap

For å få frem faktisk levert beredskap må alle beredskapsavbrudd regnes med. Også de som er sykehusenes ansvar og avbrudd som skyldes helsetjenestens behov for å bruke flyenes mannskap på overtid. [2]

Når samtlige beredskapsavbrudd er tatt med, leverte ambulanseflytjenesten samlet 93,18 % beredskap med tjenestens ni fly, og 94,35 % når Babcocks ekstra fly i Alta også er regnet inn.

 

Ekstra beredskap i januar

I Tromsø har Luftambulansetjenesten HF satt inn et ekstra jetfly på beredskap i vinter. Når jetflyet regnes inn og samtlige beredskapsavbrudd trekkes fra, leverte ambulanseflytjenesten 100,50 % beredskap denne måneden. Sagt på en annen måte: Ved å bruke flere fly enn det som er avtalt i kontrakt, har tjenesten samlet levert mer beredskap enn det tjenestens egne ni fly teoretisk sett (100 %) kunne levert i samme tidsrom. Se utvidet forklaring i fotnote. [3]

I tillegg leverte også Forsvarets helikopter i Kirkenes 24-timers beredskap gjennom hele måneden.

 

- Totalt sett leverte ambulanseflytjenesten høy beredskap i januar. Babcock har ennå et stykke igjen før de leverer optimalt med tjenestens ni fly alene, men det er positivt at deres leveranse nå har tatt et langt skritt i riktig retning. Det sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell.

 

Kolonnen til venstre i tabellen under viser den prosentvise beredskapen ambulanseflytjenesten samlet har levert i januar. Kolonnen til høyre viser den prosentvise beredskapen Babcock har levert i januar.
[1] Dette er den beredskapen Babcock kan holdes ansvarlig for og styre eller påvirke. Beredskapsavbrudd som skyldes mangel på flysykepleier, pålagt hvile etter nødvendig overtid og andre forhold selskapet ikke kan styre eller påvirke, er ikke tatt med her.

 

 [2] Dette er for eksempel avbrudd som skyldes mangel på flysykepleier, eller andre forhold flyselskapene ikke kan styre eller påvirke. Når helsevesenet ut i fra medisinske behov må bruke fly og mannskap på overtid, gir det beredskapsavbrudd dagen etter fordi mannskapet får pålagt hvile etter fastlagte hviletidsbestemmelser i luftfarten.

 

 [3] 100 % beredskap vil etter krav i dagens kontrakt si: det maksimale antallet timer tjenestens ni fly kunne levert beredskap i januar, dersom det (rent teoretisk) ikke oppsto et eneste avbrudd i beredskapen denne måneden. I praksis har det vist seg umulig å levere 100 % beredskap med fly og helikopter uten å sette inn flere fartøy enn avtalt i kontrakt. Dette kommer av at det alltid vil oppstå større eller mindre beredskapsavbrudd, ved en eller flere baser, når beredskap måles over en måned eller et lengre tidsrom.