Usynlig blokk

Høring - Ambulanseflytjenesten i Norge fra 2019 til 2030 – fremtidig struktur og kapasitet

Publisert 25. februar 2016 av Knut Haarvik

(Sist endret 25. mai 2016)

Ny anskaffelse ambulanseflytjeneste

Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste (Luftambulansetjenesten ANS) skal på vegne av de fire regionale helseforetakene inngå ny avtale om kjøp av ambulanseflytjenester for beredskap og planlagte oppdrag i luftambulansetjenesten. Dagens avtaler utløper 30. juni 2019. I løpet av sommeren 2017 skal det inngås nye avtaler for perioden fra og med 1. juli 2019, med varighet inn til 2030.  Med andre ord skal avtalen gjøre tjenesten i stand til å takle utfordringer 14 år fram i tid.

 

I forbindelse med strategiarbeidet for anskaffelsen er det gjort en vurdering av hele tjenesten. Luftambulansetjenesten ANS har laget forslag til målsetninger for anskaffelsen. Strategien beskriver også fem ulike scenarioer for basestruktur og kapasitet. Scenarioene er utledet fra foreløpige innspill fra de regionale helseforetakene samt luftambulansetjenestens medisinske miljøer og egne analyser.

 

Ambulanseflytjenesten har betydning for landets totale beredskap og er et viktig virkemiddel for å understøtte funksjons- og oppgavefordeling i helsetjenesten. Tjenesten skal hjelpe Helseforetakene i å løse sitt sørge for ansvar i møte med de fremtidige utfordringene som blant annet synliggjøres i Nasjonal helse- og sykehusplan. Meld. St. 11 (2015-2016).

 

Luftambulansetjenesten ANS ønsker spesielt innspill på:

  1. De fem scenarioene.
  2. Hvilke forventninger det er til behovet for tjenesten?

Hva vil øke/redusere behovet for tjenesten? Hva kan tenkes å påvirke tjenesten negativt eller positivt?

  1. Hvilke forventinger det er til tjenestens kapasitet?
  2. Hvilke oppgaver er det nødvending at tjenesten løser?
  3. Hvilke oppgaver er det ønskelig at tjenesten løser?

 

Høringsprosess

Luftambulansetjenesten ANS inviterer høringsinstansene til å gi sine vurderinger av forslagene Ambulanseflytjenesten i Norge fra 2019 til 2030 – fremtidig struktur og kapasitet.

Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert. Høringsfristen er 16.mars 2016 og sendes elektronisk til postmottak@luftambulansetjenesten.no.

 

For spørsmål, kontakt:

Knut Haarvik, 
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf: +47 91363044
E-post: kh@luftambulansetjenesten.no