Krav til leger og sykepleiere i luftambulansetjenesten

Ambulanse- og redningshelikoptrene er bemannet med anestesilege. Ambulanseflyene er bemannet med anestesi- eller intensivsykepleiere. Ved flybasene Tromsø, Bodø, Ålesund og Gardermoen er det i tillegg anestesilege i bakvakt, som deltar i oppdrag ved behov. Sysselmannens helikopter på Svalbard bemannes av lege og sykepleier fra Longyearbyen Sykehus ved behov.

Det medisinske ansvaret for luftambulansetjenesten er delegert til de helseforetak/sykehus som har base, og disse er derfor arbeidsgivere for legene og sykepleierne i tjenesten. Luftambulansetjeneste inngår i turnus og innebærer normalt rotasjon med arbeid i sykehuset. Pr. mars 2013 har St. Olavs Hospital og Sykehuset Innlandet avtale med Norsk Luftambulanse AS for legebemanning ved henholdsvis redningshelikopteret på Ørland og ambulansehelikopteret på Dombås.

Krav:
Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus (2005) har følgende bestemmelse i § 17 (Bemanning og helsefaglig kompetanse):

"Ambulansehelikopter og redningshelikopter som benyttes i ambulansetjeneste skal være bemannet med lege med akuttmedisinsk kompetanse. I tillegg til lege skal fartøyet bemannes med ambulansearbeider eller sykepleier med redningsteknisk kompetanse. Ambulansefly skal være bemannet med intensiv- eller anestesisykepleier. I tillegg skal det etableres beredskap for lege eller annen bemanning ved oppdrag der dette er nødvendig".

For å sikre et godt og enhetlig faglig nivå over hele landet, er det laget en "Nasjonal standard for luftambulanseleger (helikopter)". Denne ble vedtatt av styret i Luftambulansetjenesten ANS i august 2011 og støtter av de regionale helseforetakene i oktober samme år. Standarden finner du her.

I løpet av 2013 vil det også ble vedtatt en "Nasjonal standard for flysykepleiere". Den vil bli lagt ut her.


Dersom du ønsker å søke på stilling som lege eller sykepleier i luftambulansetjenesten, må du henvende deg til aktuelt helseforetak/sykehus.