Usynlig blokk

Nasjonal standard for flysykepleiere revidert

Publisert 4. oktober 2021 av Elin Åsbakk Lind

Høsten 2020 startet arbeidet med å revidere nasjonal standard for flysykepleiere. Det ble etablert en arbeidsgruppe bestående av LAT HF og tre tidligere oppnevnte flysykepleiere fra Oslo universitetssykehus HF, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og Finnmarkssykehuset HF klinikk Alta.
 
Gode innspill
Et første utkast ble medio november sendt ut på en høring til avdelingssykepleiere og flysykepleiere ved alle ambulanseflybasene. Det kom flere gode innspill tilbake. 
Endelig utkast av standard ble sendt på offisiell høring 4. januar 2021 til alle regionale helseforetak, berørte helseforetak, NAKOS, Norsk Sykepleierforbund, Legeforeningen, Flymedisinsk Institutt, Babcock AS og Stiftelsen Norsk Luftambulanse.
 
Det er en klar oppfatning av at standarden nå har blitt et godt implementert verktøy ute i lokale helseforetak og blant flysykepleierne selv, og den brukes jevnlig, bl.a. som referanseverdi i utlysing av flysykepleierstillinger og som grunnlag for kursaktiviteter og deltakelse på kurs. Denne oppfatningen styrkes av det positive og gode engasjementet rundt revideringen av standarden, der det er mottatt ni konstruktive og gode høringssvar i høringsrunden.
 
Strammere regi
Ny standard har fått en strammere regi, struktur og oppbygning av innhold, der det er flyttet rundt på avsnitt og tema for å gi en bedre helhet. Tekst som i forrige utgave omhandlet 
forskrifter eller lovverk er tatt ut, og der hvor slikt er aktuelt, henvises det til gjeldende lov, forskrift eller standard i fotnote. Når det gjelder grunnleggende kvalifikasjoner og vedlikehold av kompetanse og ferdigheter, er de store linjene videreført fra første utgave, uten vesentlige endringer for de fleste av kravene.
 
Revidert utgave av standarden ble presentert for Styret i LAT HF som styresak 59-2021 og godkjent for videre behandling og godkjenning i det interregionale fagdirektørmøtet.
 
Nasjonal standard for flysykepleiere revidert 15. april 2021 er nå godkjent av de regionale helseforetakene og erstatter forrige utgave av 13. mai 2013.