Nasjonale standarder for luftambulanseleger (helikopter), flysykepleiere og redningsmenn

 

Styret i Luftambulansetjenesten ANS (nå Luftambulansetjenesten HF) vedtok 25. august 2011 "Nasjonal standard for luftambulanseleger (helikopter)". "Nasjonal standard for flysykepleiere ble vedtatt 13. mai 2013.

Hensikten med standardene er å bidra til at luftambulansetjenesten framstår med god og likest mulig kvalitet over hele landet. Helseforetak som har medisinsk ansvar ved baser med spesielt krevende oppgaver som standardene ikke tar hensyn til, forutsettes å definere høyere og mer spesifikke krav i samsvar med lovkravet om faglig forsvarlighet.  

Standardene omtaler personlig egnethet, medisinskfaglige, flyoperative og redningsfaglige krav, samt helsekrav og fysiske krav.

Et grunnleggende krav er kompetanse og erfaring innen anestesi- og intensivmedisin. For å vedlikeholde og utvikle sin kompetanse, skal legene og sykepleierne ha regelmessig tjeneste ved anestesi- og intensivavdeling i tillegg til klinisk samarbeid med andre relevante spesialavdelinger.

Standardene finnes vedlagt nedenfor.

OBS: Nytt EU-regelverk «Regulation on Aircrew», ble innført i Norge 9. april 2013. Dette erstatter helsekravene gitt i forskriften BSL C 1-3. Les mer her: Regulation on Aircrew

Nasjonal Standard for redningsmenn  beskriver de til enhver tid gjeldende myndighetskrav knyttet til redningsmenn i luftambulansetjeneste (LAT), redningshelikoptertjeneste og SAR offshore. Standarden ble etablert første gang i 2002, og er revidert i  2010 og siste gang i 2019.