Usynlig blokk

Nyhetsbrev Luftambulansetjenesten ANS 18. desember 2015 - Ambulansehelikopter 2018

Publisert 18. desember 2015 av Roy Inge Nygaar...

(Sist endret 28. desember 2015)

 

I tråd med tidsplan ble konkurransegrunnlaget for Ambulansehelikopter 2018 sendt til de kvalifiserte tilbyderne den 17. desember.

Bakgrunn

I forrige uke ble fem flyselskap kvalifisert til å delta i konkurransen om nye ambulansehelikopterkontrakter fra 1. juni 2018:

 • Airlift AS
 • CHC Helikopter Service AS
 • Lufttransport RW AS
 • Norsk Luftambulanse AS
 • Scandinavian MediCopter AB

Mandag 14. desember 2015 ble det samlede konkurransegrunnlaget godkjent i AD-møtet. Totalt er konkurransegrunnlaget på flere hundre sider, og består av en detaljert kravspesifikasjon, prisskjema, avtaletekst, beskrivelse av konkurransen samt en rekke vedlegg som beskriver ulike aspekter av tjenesten for å gi best mulig grunnlag til de som skal levere tilbud. Konkurransegrunnlaget vil ikke bli distribuert til andre enn de aktuelle tilbyderne.

Konkurransegrunnlaget er omfattende og stiller store krav til fremtidige operatører i tjenesten. I kravspesifikasjonen, som ikke omfatter selve Avtalen, er det stilt nesten 500 forskjellige krav til tilbyderne.

Hva skjer fremover

Den 12. januar 2016 arrangerer Luftambulansetjenesten ANS en tilbudskonferanse for tilbyderne i Bodø. Tilbyderne har frist frem til 29. februar med å levere tilbud. Deretter vil det bli evalueringer og forhandlinger, med mål om signering av avtaler i juni 2016.

Hva er nytt siden sist?

 • Helse Nord RHF har frafalt ønske om opsjon på Alt. 3 helikoptre i Brønnøysund og Evenes.
 • Helse Sør-Øst RHF har bedt om opsjon på Alt. 2 helikopter i Arendal (Evt. innfrielse skjer før avtalesignering).
 • Det etterspørres en opsjon i hele avtaleperioden for innfasing av heis, bemanning (heisoperatør) og ekstra utsjekk og trening på helikopteret i Tromsø.
 • Det er vedtatt at det skal være en bare én operatør pr helseregion, og at én operatør minimum skal ha baser i to regioner. Dette innebærer at det ikke kan bli mer enn to operatører i tjenesten.
 • Det er vedtatt å akseptere også det nest mest økonomisk fordelaktige tilbudet dersom prisforskjellen ikke utgjør mer enn 1 % av totalkostnaden (dvs. at dersom en tilbyder ligger an til å få alle baser, skal man velge også en operatør nr. to (i to regioner) dersom det ikke medfører mer enn 1 % kostnadsøkning totalt sett).
 • Det er ikke noe nytt angående helikopterstørrelser:
 • Alt. 1 helikoptre: Lørenskog, Dombås, Ål, Arendal (se ovenfor), Stavanger og Førde
 • Alt. 2 helikoptre: Lørenskog, Bergen, Trondheim, Brønnøysund og Evenes
 • Alt. 3 helikoptre: Ålesund og Tromsø
 • Det er vedtatt å øke antall reservehelikopter i tjenesten fra dagens 2 til totalt 4 (beregnet et pr region).
 • To av reservehelikoptrene skal være tilgjengelige hele tiden for oppdukkende behov, slik at tjenesten har en reell reservekapasitet. Den økte reservekapasiteten skal også benyttes til å etablere ekstra beredskap ved behov, samt til å utføre operativ utsjekk og trening utenfor beredskap.
 • Det innføres bakvakt for operativt personell (en besetning pr operatør)
 • Forventet nytt EASA-arbeidstidsregelverk er i stor grad hensyntatt i konkurransegrunnlaget
 • Det legges et høyt beregningsgrunnlag til grunn for planlegging av personellbehov fra dag 1.  På Lørenskog skal det beregnes at all tid teller i forhold 1:1, dvs. 24 timer aktivt arbeid pr døgn. På de andre basene skal det beregnes 16 timer aktivt arbeid pr døgn.
 • Operatøren(e) skal ha en dedikert prosjektansvarlig i 100 % stilling fra avtalesignering og frem til oppstart.

 

Øvrige nyheter fra kravspesifikasjonen (utdrag):

Luftfartøy/operativt

Det stilles blant annet nye krav om:

 • 4-aksers autopilot på alle helikoptre
 • Satellittkommunikasjon (integrert)
 • Kontinuerlig Flight following via satellitt
 • Nye forbedrede NVG-briller (FOM 1800)
 • Forbedrede VFR/IFR databaser
 • Moderne moving map
 • Moving map ansvarlig person hos hver operatør (25 % stilling)
 • Bedre simulator (både hardware og software)
 • HUMS
 • Electronic Flight Bag
 • Evalueringskrav til PBN (GPS/EGNOS - basert flyging) og ATO (treningsorganisasjon)

Alle redningstekniske krav skal være dekket senest ett år før oppstart. Beskrivelsen av redningsteknisk håndbok er evalueringskrav og vektlegges meget høyt.

Medisinsk plattform – helikopter/legebil

 • Det er stilt svært mange evalueringskrav til funksjonalitet og ergonomi, for å sikre en optimal arbeids- og behandlingsplass for medisinsk personell og pasienter. I den sammenheng nevnes:
 • Enkelte baser får større helikopter for å tilrettelegge for tyngre intensivtransporter og/eller forsterket personellbehov
 • Legebil skal være en del av tilbudet og Luftambulansetjenesten ANS vil stille med medisinsk utstyr og vedlikehold på lik linje med helikoptrenes medisinske utstyr

 

Kompetanse

Det stilles (som tidligere) svært strenge krav til flygere og HEMS Technical Crew Member/redningsmenn i tjenesten. Evalueringskrav redningsmenn:

 • Høyskoleutdanning, primært som sykepleier, sekundært som Nasjonal Paramedic utdanning (seleksjon)
 • Skredlederutdanning (seleksjon),
 • Minimum 2 års erfaring fra utrykningskjøring
 • Krav om Vedlikehold av utrykningskompetanse hvert andre år

Det stilles strengere språkkrav, i tillegg til krav om MM-kort (som også innebærer vandelsattest).

Krav om at operatørene har et Fatigue Risk Management System.

 

Krav til flytid

Det stilles i ny avtaleperiode krav om minimum årlig flytid for operativt personell. Det stilles også krav til at man minimum skal ha fløyet en flytur siste 30 dager før man går på vakt i tjenesten.

 

Medisinsk opplæring

 • Krav om opplæring av fartøysjef i medisinskteknisk utstyr
 • For å sikre forsvarlig medisinsk virksomhet skal Tilbyder hvert år avgi hver HEMS Technical Crew Member inntil 5 arbeidsdager utenom vakt til medisinsk oppdatering og vedlikeholdstrening, etter avtale med medisinsk systemansvarlig

 

Trening

 • Operatør skal selv arrangere all CRM-trening, inklusive grunnkurs
 • Hele besetningen, inklusive leger, skal trene undervannsevakuering med Spare-Air/HABD årlig de fem første årene, deretter hvert andre år.

Kvalitet

 • Operatør skal ha et sertifisert kvalitetssystem iht. EN-ISO 9001:2015 Systemer for kvalitetsstyring, eller tilsvarende senest 31.12.17.
 • Operatør skal ha et sertifisert kvalitetssystem iht. EN-ISO 14001:2004 Miljøstyringssystemer eller tilsvarende, eller tilsvarende senest 31.12.17.
 • Avtalen skal inngå i operatørens årlige revisjonsprogram, inkl. AMK-LA sentraler.
 • Operatør skal ha et varslingssystem for å kunne stille med operativt og teknisk personell ved ekstraordinære hendelser nasjonalt.
 • Operatørens virksomhetsregistreringsdatabase bør være fleksibel og kunne benyttes av ulike institusjoner for forskning og utvikling.
 • Krav til oppfølging av besetning og pårørende etter alvorlige ulykker og hendelser.
 • Opplæring på AMK-LA før oppstart av ny kontrakt.
 • Årlig undervisning AMK-LA ved de enkeltvis AMK-LA sentraler som ivaretar Flight Following og koordinering.
 • Operatør skal ha en intern kompetanse og kapasitet for tolkning og formidling av operative data fra HUMS/FDM-analyser.

Beredskap

 • Operatør skal ha en spesialutrustet legebil som et supplement til helikopteret på hver base.
 • Operatør skal delta i å utvikle godkjente prosedyrer for transport av politi (og våpen) fra et klarert og sikkert område til et annet. Dette gjelder i helt spesielle tilfeller der liv og helse står på spill (eksempelvis PLIVO-aksjoner).
 • Bytte av helikopter, skal foretas på aktuell base.
 • Operatør skal ha en vaktordning for flyger og HEMS Technical Crew Member/redningsmann (besetning med nødvendig utsjekk for alle baser) i situasjoner hvor uforutsette personellmessige årsaker oppstår (sykdom, skade, andre uforutsette forhold).
 • Reservehelikoptre skal være 100 % dedikerte for tjenesten, på lik linje med vakthelikoptre på base og ha samme sikkerhetsnivå.

 

Legebil

 • Det kom mange innspill i høringsrunden og kravspesifikasjon på legebil er endret på flere punkter.
 • Legebilene skal dekke behovet for utrykningskjøring på alle typer underlag i hele landet og skal ha personbilegenskaper, med en høyere nyttelast enn en vanlig personbil. Dette skal være et kjøretøy av typen stasjonsvogn eller SUV. Operatørene skal ha opplegg for reservekjøretøy ved kort og langvarig driftsavbrudd. Kravspesifikasjonen til legebil inneholder 25 ulike kravområder.

 

Evalueringsmodell

Det økonomisk mest fordelaktige tilbud velges ut fra en totalvurdering av Pris (40 %) og Kvalitet (60 %).

Pris

I vurderingen av Pris inngår faste og variable kostnader (som flytimer i avtaleperioden). I tillegg inngår også en beregnet ekstra bemanning på basene (0,5 ekstra besetning pr base) som følge av nytt EASA regelverk for arbeidstid for HEMS/luftambulanse-tjenesten.

Kvalitet

Innenfor Kvalitet er det følgende vekting av kriterier (evalueringskrav innenfor hver kategori):

 • Krav til luftfartøy og Krav til godkjenninger (samlet)                                   25 %     
 • Krav til fremdrift                                                                                         25 %
 • Krav til redningsteknisk                                                                              7,5 %
 • Krav til medisinsk plattform og Krav til legebil (samlet)                              20 %
 • Krav til kvalitet, Krav til beredskap, Krav til kompetanse (samlet)              22,5 %

 

Kontaktpersoner

Spørsmål kan rettes til: