Prosjekt helikopterlandingsplasser

Luftambulansetjenesten ANS (nå Luftambulansetjenesten HF) hadde i 2008 en gjennomgang av helikopterlandingsplassene ved alle landets sykehus. En viktig motivasjonsfaktor var anskaffelsen av nye redningshelikoptre, der både størrelse og vekt kan bli mer krevende enn dagens Sea King. Det ble påvist mangler en rekke steder. Delvis var plassene etablert uten autorisasjon og flyoperativ/teknisk godkjenning, delvis var de godkjent for mindre helikoptre enn de som vanligvis opererte der, og delvis var plassene plassert uhensiktsmessig i forhold til akuttmottak. Forholdene er beskrvet i brev til Helse- og omsorgsdepartementet 9. juni 2008. Brevet finnes vedlagt.

På bakgrunn av disse funnene og etter føring fra Helse- og omsorgsdepartementet, gjorde det nasjonale AD-møtet (administrerende direktører ved de regionale helseforetakene) følgende vedtak 20. mai 2009: AD-møtet ber Luftambulansen ANS om å etablere et prosjekt for å ivareta foretaksmøtets krav om forsvarlige landingsmuligheter for ambulanse- og redningshelikoptre ved akuttsykehusene. AD-møtet ber Luftambulansen ANS om å forankre arbeidet inn mot RHF gjennom de som er ansvarlig for bygg og eiendom og legge frem utkast til styresak for de fire RHF-styrene innen 1.10.10.

RHF-styrene vedtok deretter å etablere prosjektet. Prosjektet ledes av Luftambulansetjenesten ANS, men representanter for RHFene deltar med kvalitetssikring og forankring i sine regioner. I henhold til mandatet, er dette prosjektets viktigste oppgaver:

  1. Klargjøre myndighetskrav til landingsplasser
  2. Kompetanseoppbygging
  3. kvalitetssikre og justere oversikt over landingsforhold ved norske sykehus
  4. Kartlegge planer og pågående prosjekter for bygging/opprusting av landingsplasser
  5. Definere behov for de enkelte sykehus
  6. Prioriteringer
  7. Konkretisere byggeplaner
  8. Finansiering

Det er viktig å merke seg at prosjektet bare skal komme med prioriterte anbefalinger til tiltak. RHFene må selv prioritere dette i forhold til andre anskaffelser, vedlikeholds- og byggeprosjekter.

Framdriften i prosjektet ble kraftig forsinket da Luftfartstilsynet besluttet å revidere forskriften som regulerer utformingen av mindre helikopterlandingsplasser. Likeledes måtte det innhentes synspunkter fra Forsvaret om hvorvidt de nye reglene er tilstrekkelige for redningshelikoptrene. Les mer om dette her

I den tiden prosjektet har arbeidet, har det skjedd veldig mye med sykehusenes landingsplasser. Status er nå langt bedre inn i 2008. Prosjektrapporten forventes å bli ferdig i 2013.